បំពង់ខ្យល់

បែបរូបមន្តគណនាពីសហរដ្ឋអាមេរិចយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

ផលិកម្មបំពង់ខ្យល់របស់ Aqualiq Solutions® មាន PVC, CPVC, PP និង ដែកអ៊ីណុក។ ចំពោះតំរូវការឫលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់អតិថិជន យើងក៏បានបង្កើត ប្រព័ន្ធ HDPE ផងដែរ។ ប្រព័ន្ធស្តង់ ដាររបស់យើងក៏ដូចជាពិភពលោកទូទៅ ធ្វើឡើងពីបំពង់ PVC ឬក៏ PP ហើយយើងមានបទពិសោធន៏លើ ការផ្តល់យោបល់លើសំភារៈត្រឹមត្រូវតាមគំរោងរបស់អ្នក។ សំភារៈបំពង់ និងគំនិតអាស្រ័យលើ សីតុណ្ហ ភាព ជំរៅ និងតួនាទី ដែលយើងអាចជួយអ្នកគិតពីទំហំឧបករណ៏(បរិមាណនៃពពុះជូហ្វឺ)។

Aqualiq Solutions® ពពុះជូហ្វឺ គឺប្រើប្រាស់បានយូរជាមួយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃការផ្ទេរអុកស៊ីសែន។

លក្ខណៈឧបករណ៏៖:

  1. ងាយស្រួលតំលើងជាមួយការអនុម័តសម្ភារៈផ្សេងៗ
  2. ការតំឡើងរហ័សជាមួយការត្រៀមបង្គុំបណ្តាញបំពង់
  3. បំពេញតំរូវការនៃប្រព័ន្ធខ្យល់
  4. ផ្លាស់ប្តូរជាគំរោងឆ្លាស់គ្នា