ការកែប្រែទឹក

កំនត់រចនាសម្ព័ន្ធបែបបទផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតំរូវការលោកអ្នក។

ហេតុតែ ទឹកបរិសុទ្ធគឺសំរាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ទាំងបរិភោគ ឫផ្នែកឧស្សាហកម្ម Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធកែប្រែទឹកអាចធាននូវគុណភាពទឹកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងស្ថេរភាពក្នុងលក្ខខណ្ឌនីមួយៗ។

ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសខ្ពស់របស់យើង យកវិធីសាស្ត្របន្សុទ្ធធម្មតា បែបប្រតិកម្មគីមីសាស្ត្រ និងប្រព័ន្ធ NF/MF membrane ទំនើប។

ប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ធ្វើអោយសាមញ្ញ និងបង្រួមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជាអប្បបរមាសំដៅកាត់បន្ថយ តំរូវការថាមពលចម្បង។

Raw Water Storage Tank

Raw Water
Storage Tank

Chemical Dosing System

Chemical
Dosing System

Flash mixing & Coagulation Tank

Flash Mixing
Tank

Flash mixing & Coagulation Tank

Coagulation
Tank

Sedimentation Tank

Sedimentation
Tank

AQUALIQ® Water Treatment System - Advantage and Performance

  • Well calculated function design with  proper land use planning

  • Provides stable technology for softening, iron & manganese removal and sand removal (Pre-treatment).

  • Membrane technology (MF & UF)  to save the land area and provide great water quality of filtrate (NTU < 1)

  • Full automatic control system (PLC w/ HMI, SMART Water system)