ឧបករណ៌កញ្ចប់ការកែប្រែទឹក

ការតំលើងងាយស្រួល និង ទីតាំងជាមួយដំនើរការល្អ

ឧបករណ៏កញ្ចប់ការកែប្រែទឹករបស់ក្រុមហ៊ុន Aqualiq Solutions® អាចដំណើរការកែប្រែទឹក កខ្វក់ក្នុងតំរូវការជីវសាស្ត្រ ឫគីមីសាស្ត្រជាមួយផ្ទៃប៉ោង, ស្នាមតូចៗ, រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួន៖

លក្ខណៈឧបករណ៏៖:

  1. ស្នាមតូចៗ បង្កើនល្បឿនដំនើរការកែប្រែ
  2. ការកែប្រែបែបជីវសាស្រ្តនិងគីមីសាស្រ្តអាចដំណើរការ
  3. ងាយស្រួលតំលើងជាមួយឧបករណ៏ចល័ត
  4. គ្រប់គ្រងដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុងសំរាប់កាត់បន្ថយតំរូវការថាមពលចម្បង
  5. វិមាត្រកញ្ចប់អាចរៀបចំតាមលក្ខខណ្ឌទីតាំង និងសមត្ថភាពកែប្រែ
  6. ការកែប្រែលំអិតអាចបែងចែកតាមតំរូវការអតិថិជន