ការកែប្រែទឹកកខ្វក់

កែប្រែទឹកកខ្វក់របស់អ្នកដោយចំណាយតិចបំផុតជាមួយនឹងការអភិរក្សបរិស្ថាន។

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធកែប្រែទឹកកខ្វក់ នឹងរៀបចំតាមទិន្នន័យរៀងខ្លួន រួមមានសំណៅដើម្បីរួម បញ្ចូលប្រព័ន្ធកែប្រែល្អបំផុតសំរាប់លោកអ្នក។ មិនត្រឹមតែវិធីសាស្រ្តភក់សកម្ម ថែមទាំងរួមបញ្ចូលវិធី សាស្រ្ត coagulation ផងដែរ។ ការគ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនអាចប្រព្រឹត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិទាំងស្រុង និងក៏ផ្សារ ភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ឺនធឺណែតដោយឧបករណ៏វិភាគទឹកសំរាប់ថ្លឹងថ្លែង និងត្រួតពិនិត្យ។

Raw Water Storage Tank

Equalization
Tank

Aeration Tank

Aeration
Tank

Sedimentation Tank

Sedimentation
Tank

Flash mixing & Coagulation Tank

Flash Mixing
Tank

Air Flotation Tank

Air Flotation
Tank

AQUALIQ® Wastewater Treatment System - Advantage and Performance

  • Unique and efficient extended aeration for the improved activated sludge method

  • MBR design for limited land use and strict discharge standard

  • Fat, oil and grease (F.O.G.) removal technology for pre-treatment equipment design

  • Full automatic control system (PLC w/ HMI, SMART Water system)

Water Treatment_Aeration Design

រៀបចំខ្យល់

រៀបចំប្រព័ន្ធខ្យល់ក្នុងការកែប្រែទឹកកខ្វក់និងផ្តល់នូវឧបករណ៏លើឧស្សាហកម្មវារីប្បកម្ម។

Wastewater Treatment_Membrane Bio-Reactor

ដំណាក់កាល MBR

រៀបចំ និងចែកចាយប្រព័ន្ធ MBR ដែលអាចបង្ហាញជាមួយឧបករណ៏ប្រើប្រាស់បង្វិលជុំវិញ។

Water Treatment_Aeration Design

ការដកចេញ អាសូត និងផូស្វ័រ

កាត់បន្ថយកំរិតក្នុងអាសូត និងផូស្វ័រ