ប្រព័ន្ធកែឆ្នែទឹកភ្លៀង

ក្លាយពីទំនួលខុសត្រូវ ទៅជាទ្រព្យ និងរដ្តកម្ម មាតិកា!

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធកែឆ្នៃទឹកភ្លៀង ជួយអ្នកទទួលបានចំនុច LEED V4™  លើគំរោងកសាង ភាពបៃតង! សំនង់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៏ក្នុងការប្រមូលទឹកហើយកំពុងពិចារណាលើវិញ្ញាប័ណ្ឌ ប័ត្រ LEED សំរាប់គំរោងពួកគេដើម្បីទទួលបានសមាមាត្រផ្ទៃជាន់បន្ថែម។

ដំណើរការកែឆ្នែទឹកភ្លៀង:

 1. ការបន្សុទ្ធ:
  នៅពេលទឹកភ្លៀងហូរចូលក្នុងប្រព័ន្ធពីដំបូល ឬចំណតរថយន្ត ជាទូទៅមានតំរងច្រោះមួយ ឫច្រើន ដំណាក់មុនស្តុកក្នុងធុងទឹក។
 2. អនាម័យ:
  ជាទូទៅវាចាំបាច់ណាស់ដើម្បីអនាម័យទឹកក៏ដូចជាសម្លាប់សារាយ ប៉ារ៉ាស៊ីត ឫវីរុសដែលអាចចូល ក្នុងប្រព័ន្ធផ្ទុកពីប្រភព ឫបានណែនាំនៅក្នុងទីតាំងផ្ទុក។ ទីក្រុងជាច្រើនត្រូវការការប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ។

ចំនុច LEED V4™ សំរាប់ការធានាទឹកៈ

កំរិតប្រសិទ្ធភាពទឹក:

 • កំរិត 1 ៖ ការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ទឹកខាងក្រៅ (2ពិន្ទុ)
  → ជំរើសទី1៖:
  មិនទាមទារប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត។ បង្ហាញថាទិដ្ឋភាពនោះមិនត្រូវការប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត អចិន្ត្រៃយ៏លើសពីរយៈពេលបង្កើតយ៉ាងច្រើន2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។
  → ជំរើសទី2៖:
  កាត់បន្ថយប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត។ កាត់បន្ថយតំរូវការនៃគំរោងទិដ្ឋភាពទឹកដោយយ៉ាងតិច 30% ពីមូលដ្ឋានគ្រឹៈដែលបានគណនាសំរាប់ខែទឹកស្រករបស់តំបន់បណ្តាញ។
 • កំរិត 2 ៖ការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ទឹកខាងក្នុង(6ពិន្ទុ)
  រកបាន1ពិន្ទុសំរាប់ការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងផ្ទះ25% 2ពិន្ទុសំរាប់ការកាត់បន្ថយ30% 3ពិន្ទុ សំរាប់35% ល.រ ពីគ្រប់មធ្យោបាយឡើងដល់ 6ពិន្ទុសំរាប់ការកាត់បន្ថយ50%
 • កំរិត 3៖ ការប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅ (2ពិន្ទុ)
  សំរាប់ 2ពិន្ទុចំនួនវដ្តអតិបរមាដែលសំរេចបានដោយមិនលើសពីកំរិតច្រោះឫប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិ ការនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹក (ឡើងដល់វដ្តអតិបរមា10)
 • កំរិត 4៖ ម៉ែត្រទឹក (1ពិន្ទុ)

  តំលើងម៉ែត្រទឹកអចិន្រ្តៃយ៏ សំរាប់តាមដានប្រព័ន្ធរងទឹក ដែលអនុវត្តចំពោះគំរោង៖

  ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត។ ប្រព័ន្ធទឹកម៉ែត្រដែលប្រើយ៉ាងតិច80%នៃផ្ទៃដីស្រោចស្រព។ គណនាផ្ទៃ ក្រឡាស្រោចស្រពដែលប្រើជាទំហំម៉ែត្រត្រូវបែងចែកដោយផ្ទៃដីស្រោចស្រពសរុប។

  បរិក្ខារនិងបំពង់បង្ហូរទឹកក្នុងផ្ទះ។ ប្រព័ន្ធម៉ែត្រទឹកដែលបំរើយ៉ាងតិច80%នៃឧបករណ៏ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងត្រូវបានគណនា WE នៃការកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដោយផ្ទាល់ឫដោយកាត់ចេញនូវការប្រើទឹកដែលបានវាស់សរុប នៃអាគារ និងផ្ទាល់ដី។

កំរិតសមាសធាតុបន្ថែម:

 • កំរិត 4: ការគ្រប់គ្រងទឹកភ្លៀង (3ពិន្ទុ)
  អនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីកាត់បន្ថយបរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំពីលក្ខខណ្ឌកន្លែងដែលមានស្រាប់ប្រើ ក្បួនអភិវឌ្ឍន៏ផលប៉ះពាល់កំរិតទាប (LID)ដើម្បីទាញយកនិងកែប្រែទឹកពីផ្ទៃទឹកមិនច្បាស់ពី25%នៃផ្ទៃទឹក ភ្លៀងពី1.2” (30 millimeters)
  ប្រព័ន្ធប្រមូលទឹកភ្លៀងទាយយកនិងប្រើប្រាស់25%នៃទឹកដែលហូរចេញពីផ្ទៃដែលមិនគូរអោយជឿ។

កំរិតដំណាក់កាលសមាហរណកម្ម:

ចាប់ផ្តើមក្នុងការត្រៀមរៀបចំ និងបន្តតាមរយៈដំណាក់កាលរចនា អត្តសញ្ញាណ និង ផ្តោតលើឱកាស ដើម្បីសម្រេចគោលការណ៏រួមបញ្ចូលគ្នា និងប្រព័ន្ធសំនង់។ ប្រើការវិភាគដើម្បីប្រាប់លើតំរូវការម្ចាស់គំរោង (OPR) មូលដ្ឋាននៃរចនាសម្ព័ន្ធ (BOD) រៀបចំឯកសារ និង ឯកសារសំនង់។ តំលៃស្មើ1ពិន្ទុ

Rainwater Recycling System-Section02_process
Rainwater Recycling System-Section03_process
雨水回收