បំពង់ស្រូបចូល

រចនាសម្ព័ន្ធបង្រួមរឹងមាំ50% តូចជាងអាងបើក

Aqualiq Solutions® បំពង់ស្រូបចូលអាចពង្រីកដំណើរការនៃអាងដីល្បាប់ដែលវានឹងកាត់ បន្ថយ ស្នាមតូចៗ និងដកចេញនូវសំណង់រឹងបានល្អប្រសើរ។

អត្ថប្រយោជន៏៖:

  1. ការដក TSS ខ្ពស់ជាងគួរឲ្យកត់សំគាល់
  2. ស្នាមតូចជាងបាតអាចលើទីតាំងដើម
  3. បង្កើនសមត្ថភាពកែប្រែ
  4. ការសន្សំថ្លៃដើមលើសលំហដី សំណង់ និងការបំភ្លឺ
  5. ងាយស្រួលថែទាំ
  6. កំនត់ការយកភក់ចេញតាមតំរូវការគ្រប់ដំណាក់កាល
  7. កាត់បន្ថយថ្លៃចំរោះ និងការកែប្រែដោយដក TSS ខ្ពស់នៅក្នុងអាងបន្ទាប់ៗទៀត