ឧបករណ៏ដកចេញប្រេង-CPI

ជំនួយការនៃប្រេងដ៏ប្រសិទ្ធភាព!

Aqualiq Solutions® ផ្នែកCPI (Corrugated-Plate Interceptor) ផ្តល់ការបែងចែកប្រេង និង ទឹក សំរាប់ទឹកកខ្វក់ និងទឹកកខ្វក់ពីឧស្សាហកម្មជាច្រើន (ប្រេងមានជាតិអាល់កុលត្រូវកែប្រែបន្ថែម)។ ផ្នែក នេះគឺរៀបចំដោយដកចេញប្រេងទាំងអស់ពីផ្នែកកខ្វក់ទៅតំរូវការអនុវត្តតឹងរឹងបំផុត។

កញ្ចប់ផ្លិតប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន Aqualiq Solutions® CPI ត្រូវបង្កើតពី F.R.P និងរាល់សមាសធាតុទាំង អស់របស់វាត្រូវបានផលិតជាដែកអ៊ីណុកដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ រាល់ឧបករណ៏ និងសំភារៈអាច ជឿទុកចិត្តបាន ហើយជាប្រចាំត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងទីតាំងដែលមិនចង់បាន។ តួធុង អាច រចនាតាមសំណង់បែបលក្ខណៈពិសេសតាមការបញ្ជាក់របស់អតិថិជន។