ឧបករណ៏ Membrane CIP

សម្អាតល្អនៃភាពរំអិល!

Aqualiq Solutions® ឧបករណ៏ Membrane CIP (Clean In Place) ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ ល្អបំផុតសំរាប់ការសំអាតសារធាតុគីមីនៅទីតាំងដែលវាអាចជួយពង្រីកវដ្តជីវិតភ្នាសបាន។ ការបែងចែក ភ្នាសលំអិតអាចផ្តល់ជូនអតិថិជនតាមតំរូវការ។

បែបបទរចនានៃ Aqualiq Solutions® ឧបករណ៏ Membrane CIP កំនត់ដូចខាងក្រោម៖:

  • ខ្សែបំពង់ UPVC មាន Sch80
  • គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីន៖ ថាមពលអគ្គិសនីបែប PLC/HMI surface (Option) / Manual union type ball valve
  • ម៉ាស៊ីនបូម៖ ប្រភេទជើងទំរ S.S. 304 material

លំហូរនៃភ្នាដែលមានស្រាប់ត្រូវបានពិចារណាថា អាត្រា 95% កកើតវិញ បន្ទាប់ពីសំអាតត្រឹមត្រូវ ទោះជាយ៉ាងណាលទ្ធផលនៃការសំអាតពឹងលើគុណភាពទឹក និងការរៀបចំភ្នាសដែលមានស្រាប់។ រាល់ វិធីសាស្រ្តសំអាតត្រូវអនុវត្តតាម FilmTec™ - DuPont’s ។

អត្ថប្រយោជន៏៖

  1. ឧបករណ៏រំលងផ្ទាល់ដោយគ្មានធាតុភ្នាសទាញចេញពីតំរូវការ
  2. ប្រតិបត្តិការដោយស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ទុកថាមពល
  3. ការផ្លាស់ប្តូរភ្នាសដែលមានស្រាប់ត្រូវបានផ្តល់ជូន
  4. សមស្របសំរាប់ភ្នាសដែលមិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធ CIP