ការដកចេញ អាសូត និងផូស្វ័រ

កាត់បន្ថយកំរិតក្នុងអាសូត និងផូស្វ័រ

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធដកចេញអាសូត និងផូស្វ័រផ្តល់អោយ A/O (MLE), AOAO (Bardenpho), A2O (UCT), Oxidation Ditch and SBR (Sequential Batching Reactor) វិធិសាស្រ្តដើម្បីបំពេញតំរូវការអតិថិជននិង កំនត់លក្ខខណ្ឌដែលមាន។

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធដកចេញអាសូត និងផូស្វ័រកាត់បន្ថយជាអប្បបរមានៃអាសូត និងផូស្វ័រ នៅក្នុងទឹកកខ្វក់ បន្ថែមពីការកាត់បន្ថយសារធាតុសរីរាង្គយ៉ាងសំខាន់(BOD) អាម៉ូញាក់ និងសារធាតុរាវដែលផ្អាក។ លើសពីនេះ វាលុបបំបាត់ផលរំខានដោយក្លិន នៅពេលដែលដីល្បាប់ មានស្ថេរភាពក្នុងដំណើរការ។

ដំណើរការរូបមន្ត

នីតិកម្ម៖ NH4+ + 2O2 → NO3- + 2H+ + H2O

បដិនិតិកម្ម៖ NO3- → NO2- → NO → N2O → N2

  1. Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធដកចេញអាសូត និងផូស្វ័រ - ផ្តល់អាត្រាដកចេញខ្ពស់ជាងលើអាសូត
  2. Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធដកចេញអាសូត និងផូស្វ័រ - ផ្តល់ការរៀបចំ និងឧបករណ៏គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធដកចេញអាសូត និងផូស្វ័រ- ចាប់ផ្តើមរហ័ស និងការហូរស្ថិតស្ថេរ

脫氮除磷

AQUALIQ® Nitrogen & Phosphorus System - Advantage and Performance

  • Provides the greater removal rate of Nitrogen and Phosphorus with complete biological system design

  • Offering related equipment and anaerobic sludge seeding

  • A/O method could be combined with MBR system for further reusing purpose