ដំណាក់កាល MBR

Membrane Biological Reactor = Ultra-filtration

Aqualiq Solutions® ដំណាក់កាល MBR រួមបញ្ចូលនៃការកែប្រែជីវសាស្ត្រ និងដំណើរការនៃភ្នាស សំរាប់ការយកចេញនូវសារធាតុសរីរាង្គការរំលាយសារធាតុចិញ្ចឹម និងសារធាតុរូបត្ថមដូចជា អាសូត និង ផូស្វ័រ។ ប្រព័ន្ធនេះមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតហើយត្រូវការផ្ទៃដីតិចជាងប្រព័ន្ធដទៃទៀត ភាពអះអាងអាចជំនួសបាន។

Aqualiq Solutions® MBR ផ្តល់ការបន្សុទ្ធបានពី 0.1 µm (micron) ដូច “Ultra Filtration”.

  1. Aqualiq Solutions® MBR- មិនតំរូវអោយមានអាងដីល្បាប់ហើយផ្តល់នូវគុណភាពទឹកល្អប្រសើរ ជាងមុន
  2. Aqualiq Solutions® MBR- ប្រព័ន្ធនឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗ ងាយស្រួលផ្ទុកថាមពលចម្បង។

Aqualiq Solutions® MBR- ផ្តល់នូវការវាយតំលៃត្រៀមកែប្រែនៃWWTPដែលមានស្រាប់ ជៀសវាងខ្យល់បក់ដោយក្រណាត់ ឫ S.S. ផ្សេងៗ

MBR System Comparsion Table

AQUALIQ® MBR System - Advantage and Performance

  • No requirement for the secondary sedimentation tank and provides longer SRT and higher MLVSS

  • Use less land area for more efficient treatment capability

  • Provides better effluent water quality for further reusing purpose

  • Offering the pre-treatment evaluation of existing WWTP, avoid the winding by clothe or fiber as S.S.