ឧបករណ៏កញ្ចប់ការកែប្រែទឹក

ការតំលើងងាយស្រួល និង ទីតាំងជាមួយដំនើរការល្អ

ឧបករណ៏កញ្ចប់ការកែប្រែទឹក របស់ក្រុមហ៊ុន Aqualiq Solutions® អាចដំនើរការបំពេញតំរូវការ កែប្រែទឹកជាមួយផ្ទៃប៉ោង, ស្នាមតូចៗ រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៏ផ្ទាល់ខ្លួនៈ

  1. សារធាតុដែកក្រោមទឹក និងការយកចេញនូវភាពរឹង ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងបរិបទការត្រៀមកែ ប្រែទឹកដូចជា តំរូវការទឹកពីរោងចក្រ, សាលារៀន, សណ្ឋាគារ, ផ្ទះបាយភោជនីយដ្ឋាន និង សហគមន៏។
  2. ការបន្សុទ្ធអាងហែលទឹក ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងអាងហែលទឹក សំរាប់ច្រោះខ្សាច់ និងសារធាតុរឹង ដើម្បីការពារប្រឆាំងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗ ប្រព័ន្ធប្រតិកម្មក្លរីន ដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចបែងចែកបាន
  3. ការបន្សុទ្ធវារីវប្បកម្ម ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងស្រះចិញ្ចឹមត្រីសំរាប់ច្រោះខ្សាច់ ក្នុងសារធាតុរឹងជា មួយ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យភាពខុសគ្នានៃលក្ខណៈទឹកដូចជា D.O., pH…ល.រ
  4. ការកែប្រែទឹក ដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការចំរោះទឹកទន្លេលើតំរូវការភាពតានតឹងខ្ពស់ អាង coagulation  និង អាងដីល្បាប់អាចដំណើរការក្នុងទំរង់ដូចគ្នាសំរាប់ការចល័ត និង សន្សំសំចៃ។