ប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ

មាតិកា៖ ការប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកជាអតិបរមាបែបប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់ឡើងវិញ គឺជាប្រព័ន្ធកែប្រែទឹកលើកំណែទំរង់ឈានមុខគេ ដែលវាលុបបំបាត់ការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ក៏ដូចជាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក។

ប្រព័ន្ធកែប្រែនៃការបង្កើនគុណតំលៃសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការកាត់បន្ថយថ្លៃដើម រួមទាំងបន្ថយផលប៉ះពាល់ តិចតួចចំពោះបរិស្ថាន និងការពារការបំពុលទឹក។

អត្ថប្រយោជន៏៖:

  • ការលុបបំបាត់ការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹក​
  • ប្រព័ន្ធរៀបចំយ៉ាងល្អសក្តិសមនឹងសំណើរអាត្រាស្តារឡើងវិញ

AQUALIQ® Water Reusing System - Advantage and Performance

  • Provides multi-media filtration (MMF) for the preliminary reusing water per the standard requirement

  • Designs UF and RO module for industrial wastewater reusing system with customized recovery rate

  • Complete planning for reusing system total solution, including process wastewater and general sewage 

  • Detailed investigation and evaluation of discharge and reusing standard for CPAEX & OPEX