ចំនងជើងរង៖ MBR

Membrane Bio-Reactor (Ultra-filtration)

Aqualiq Solutions® MBR module គឺជាបច្ចេកវិទ្យាល្អបំផុតសំរាប់ការកែប្រែទឹកកខ្វក់ និងប្រើ ឡើងវិញដែលវាត្រូវបានរៀបចំឡើងសំរាប់អាត្រាខ្ពស់នៃការបំពុលរាងកាយ និងសរីរាង្គពីទឹកកខ្វក់។

អាងខ្យល់នៃ MLSS នឹងកើនពី8,000 mg/L – 12,000 mg/L, អាស្រ័យលើលក្ខណៈធាតុនៃទឹកកខ្វក់។

លក្ខណៈឧបករណ៏៖:

  1. មិនចាំបាច់មានប្រព័ន្ធដីល្បាប់បន្ថែមទេ
  2. S.S. មិនផ្តល់ធំជាង 2 mg/L
  3. ការរៀបចំងាយស្រួលបញ្ជូនទៅជារុក្ខជាតិដែលមានស្រាប់
  4. អាយុកាលរំពឹងទុកយូរជាងមុន និង ការស្ទះខ្ពស់ និង ភាពធន់ការប៉ះទង្គិច
  5. ភាពសសៃនៃ PVDF បានពង្រឹង