រៀបចំខ្យល់

រៀបចំប្រព័ន្ធខ្យល់ក្នុងការកែប្រែទឹកកខ្វក់និងផ្តល់នូវឧបករណ៏លើឧស្សាហកម្មវារីប្បកម្ម។

បង្កើតខ្យល់ទាំងអស់ គឺមានខ្យល់ និងលាយឡំគ្នាទាំងមូល។

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធខ្យល់ផ្តល់នូវការរៀបចំខ្យល់ខ្នាតពេញលេញជាមួយការផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារ។

ឧបករណ៏បំបែកពពុះឫបញ្ជូនល្អអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ជាមួយបណ្តាញបំពង់ JET aerator អាចផ្គត់ផ្គង់ដែរ។

  1. Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធខ្យល់ - តំរូវការអុកស៊ីសែនប្រាកដ (AOR) ពិនិត្យគណនាសំរាប់បរិ មាណធុង
  2. Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធខ្យល់ - ផ្តល់ជូនប្រព័ន្ធខ្យល់ទាំងស្រុង រួមទាំងឧបករណ៏ចែកចាយ ជាមួយទិន្នន័យរចនាបំពង់

Aqualiq Solutions® ប្រព័ន្ធខ្យល់ - ឧបករណ៏ចែកចាយ EPDM ពីសហរដ្ឋអាមេរិច

AQUALIQ® Aeration System - Advantage and Performance

  • Actual Oxygen Requirement (AOR) calculation for tank volume verifying

  • Provides complete aeration system design with layout

  • Aeration blower sizing and aeration piping network design / supply

  • Satisfy the requirement of contaminant degradation (COD & BOD)