អ្នកចែកចាយម៉ាស៊ីនបូមទឹក

យើងមានសេចក្តីសោមន្សរីករាយ ជំរាបជូនថា ក្រុមហ៊ុន Aqualiq Solutions Co., Ltd. បានទទួលវិញ្ញា ប័ណ្ឌប័ត្រចែកចាយម៉ាស៊ីនបូមទឹក/ក្រោមទឹកពីក្រុមហ៊ុនកំពូលលេខ3 នៃកោះតៃវ៉ាន់។

Comments are closed.