ការបង្កើតនៃ Aqualiq Solutions

ក្រុមហ៊ុន Aqualiq Solutions ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែលផ្តល់ដំណោះស្រាយ ទឹកស្អាត, ទឹកកខ្វក់ និងការកែប្រែទឹកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ CAPEX & OPEX ដែលត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងត្រឹម ត្រូវលើសំភារៈបរិក្ខារ និងសេវាកម្មជើងសារ។ យើងផ្តល់ជួននួវដំណោះស្រាយទាំងស្រុងនៃដំណាក់កាល រៀបចំទឹកពីឧស្សាហកម្ម ទៅពាណិជ្ជកម្មបែបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងអាស៊ាន (កម្ពុជា, វៀតណាម និងតៃវ៉ាន់)

Comments are closed.